průmyslová zóna

Lavičky

d1 exit 141

Velké meziříčí západ

průmyslová zóna

Lavičky

d1 exit 141

Velké meziříčí západ

cz | de | en


Prodej připravených
zasíťovaných pozemků pro
průmyslovou výstavbu.
K dispozici je až 5,5 ha.
Preferujeme zájemce o větší
ucelené plochy.


Výstavba průmyslových
objektů na klíč a jejich následný
dlouhodobý pronájem.
Parcely již od 2,5 tis. m2.

mapaban


Prodej připravených
zasíťovaných pozemků pro
průmyslovou výstavbu.
K dispozici je až 5,5 ha.
Preferujeme zájemce o větší
ucelené plochy.Výstavba průmyslových
objektů na klíč a jejich následný
dlouhodobý pronájem.

Parcely již od 2,5 tis m2.

AKTUÁLNĚ
akt Bylo vydáno územní rozhodnutí na prodloužení vodovodního řadu a a regulační stanici zemního plynu pro průmyslovou zónu Lavičky.  více >>>
 
O PROJEKTU
Lokace   cr
Společnost VM Industry Park s.r.o. byla založena za účelem vybudování průmyslové zóny, která je situována prakticky uprostřed České republiky přímo u dálničního sjezdu D1 č. 141 Velké Meziříčí západ. Celková plocha připravované zóny je 5,5 ha. Lokalita disponuje velmi dobrou viditelností z dálnice D1 a výbornou dopravní dostupností.  
   
Využití území   uzemniplanlavicky
Průmyslová zóna Lavičky je v platném územním plánu pro obec Lavičky vydaném 25. 5. 2016 označena jako zóna Z22 (VL – Lehký průmysl). Územní plán připouští využití ploch pro stavby a zařízení pro výrobu a skladování, stavebnictví, opravárenství, výrobní i nevýrobní služby, řemesla, komerční aktivity, zemědělskou výrobu, dopravní a technickou infrastrukturu, zeleň, hromadné a halové garáže, čerpací stanice pohonných hmot apod.  
Koeficient zastavěnosti není stanoven, povolená výška objektů max. 12,5 m.   
   
Infrastruktura   o2
Lokalita bude dopravně napojena obslužnou komunikací dimenzovanou na těžkou nákladní dopravu z komunikace č. III/0027, která přímo navazuje na silnici II/602 resp. na dálnici D1. Na část obslužné komunikace již bylo vydáno stavební povolení. VN přípojka elektrické energie je přímo na pozemcích, je vydáno územní rozhodnutí na regulační stanici plynu z VTL na STL (kapacita 200 m3/h) a územní rozhodnutí na napojení na vodovodní řad. Likvidace dešťových vod bude provedena přes retenci na pozemcích do vodoteče, likvidace splaškových vod vlastní malou ČOV – výhledově možnost napojení na kanalizační řad, který plánuje vybudovat město Velké Meziříčí v období let 2017-2020.  
kontakt